Koaliční smlouva

pro období 2018-2022

Ve čtvrtek 8. 11. 2018 podepsali zástupci naší strany koaliční smlouvu s vítězem voleb v městské části Brno - střed, Občanskou demokratickou stranou a s hnutím ANO 2011. Koaliční smlouva obsahuje veškeré naše volební priority, se kterými jsme vás ve volbách oslovovali. 

KDU-ČSL získala 2 místa v Radě městské části Brno střed.

KDU-ČSL se bude v tomto volebním období starat o gesce:

 • školství (navážeme na naše úspěšné působení v minulém období)
 • sociální věci
 • zdravotnictví
 • občanské záležitosti
 • matrika


Koaliční smlouva ODS, ANO 2011 a KDU-ČSL v rámci Zastupitelstva městské části Brno-střed na volební období 2018-2022

uzavřená na základě výsledků voleb do Zastupitelstva městské části Brno-střed, které se uskutečnily 5.-6. října 2018, mezi:

Občanskou demokratickou stranou

Zastoupená: Vojtěchem Menclem, Robertem Kerndlem a Markétou Vaňkovou

(dále jen "ODS", na straně jedné)

A

Hnutím ANO 2011

Zastoupeno: Martinem Landou, Martinem Schwabem a Jiřím Švachulou

(dále jen "ANO", na straně druhé)

A

KDU-ČSL

Zastoupená: Michaelou Dumbrovskou, Filipem Chvátalem a Miroslavem Dvořákem

(dále jen "KDU-ČSL", na straně třetí)

Čl. I.

Prohlášení

Smluvní strany, vědomy si své velké odpovědnosti za další rozvoj městské části Brno-střed a odpovědnosti vůči občanům, uzavírají mezi sebou tuto smlouvu, vycházející z politiky otevřenosti, informovanosti a spolupráce s cílem zajištění prosperity městské části Brno-střed. Smluvní strany se zavazují usilovat o zachování životní úrovně občanů a vytváření podmínek pro harmonický rozvoj obyvatel všech generací.

Čl. II.

Programová část

Strany koalice konstatují, že nalezly potřebnou míru shody v hlavních bodech programů jednotlivých stran pro volební období 2018-2022. Koalice považuje za své priority:

1. Hospodárnost, nezadluženost a rozpočtovou odpovědnost s ohledem na dlouhodobé potřeby efektivní správy a rozvoje městské části Brno-střed

Vyrovnané či přebytkové hospodaření. Usilovat o využití výnosů z prodeje domů a bytů především jako investic do rozvoje městské části v oblasti bydlení. Efektivní pronájmy nebytových prostor. Důsledné využití nástrojů pro zajištění úspor výdajů. Příprava a realizace investic na základě důkladné rozvahy i s ohledem na následnou údržbu a provoz. Posílení kontroly výdajů a kvality dodávek a služeb. Větší využití soutěžního prostředí. Zohlednění předpokládaného vývoje dotací a příjmů městské části.

2. Efektivní, vstřícná a otevřená správa městské části a poskytování služeb občanům

Rozvoj nástrojů pro hospodaření a správu městské části pod kontrolou veřejnosti, zejména s využitím moderních technologií. Rozšíření portfolia informací zveřejňovaných nad rozsah požadovaný zákonem a v uživatelsky přívětivé podobě. Posílení veřejné diskuse a průběžná komunikace s občany. Rozšíření možností kontaktů veřejnosti s úřadem a poskytování on-line služeb. Využívání standardních nástrojů v oblasti kvality veřejné správy a jejich rozvoj. Uplatňování koncepčních postupů posilování nástrojů osvěty a spoluúčasti veřejnosti. Zasazení se o zvýšení participace obyvatel a využití participativního rozpočtu. Omezení administrativní zátěže pro podnikatele v centru města.

3. Odpovědné postupy v oblasti správy a prodeje majetku

Pokračování prodeje domů a bytů v rámci pravidel stanovených městem. Rozbor nákladů, výnosů, realizovaných a plánovaných investic jak domů zařazených v seznamu k prodeji, tak i zbylých domů svěřených do správy městské části. Rozvaha potřebnosti finančních prostředků pro dlouhodobé vyrovnané hospodaření městské části. Vypracování koncepce obecního bydlení se zohledněním všech aspektů, včetně stabilizace dlouhodobých rezidentů a zajištění sociálních potřeb. Dokončení pasportu domů a bytů.

4. Citlivé řešení oblasti bytové politiky

Při prodeji domů respektování nutnosti zachování domovního a bytového fondu ve správě městské části v přiměřeném rozsahu, zohledňujícím potřeby sociální a ekonomické. V odůvodněných případech umožníme opravu bytů na vlastní náklady nájemce s možností jejich uplatnění v úhradách nájemného. Opravy budou prováděny podle městskou částí předem schváleného projektu. Investice ušetřených prostředků do oprav bytového fondu a nové výstavby bytů, zejména pro mladé rodiny, seniory a zdravotně postižené a do realizace specifických forem bydlení pro seniory.

5. Kvalita životního prostředí a veřejného prostoru, výstavba a územní rozvoj

Pokračování v úsilí při zlepšování kvality životního prostředí a veřejného prostoru, zejména v oblastech péče o zeleň, čistoty a úklidu, hospodaření s odpady, úspor energií, ochrany proti hluku 
a kvality ovzduší. Zřízení a rekonstrukce parků a ploch zeleně v minimální pěší dostupnosti. Důraz na opatření přispívající k ochlazování města (projekty na zadržování dešťové vody, zastiňování hřišť a veřejných prostranství, budování pítek, vodních prvků, atd.). Tam kde to bude možné použití šetrných úklidových metod bez chemie. Důraz na odstraňování bariér veřejného prostoru pro rodiče s dětmi, seniory či Brňany s postižením.

Koordinace územního rozvoje v oblastech dopravy, životního prostředí, majetku a bezpečnosti. Prosazování zájmů městské části v rámci projednávání nového územního plánu města Brna. 
V oblasti územního plánování aktivní posilování úlohy městské části v procesu rozhodování o svém území. Aktivní role v přípravě nového regulačního plánu městské památkové rezervace. 
U obecních projektů pořádání veřejných architektonických a urbanistických soutěží.

6. Kvalitní doprava pro všechny

Zkvalitňování městské hromadné dopravy včetně zastávek a jejich vybavení. Podpora komplexního řešení parkování ve městě Brně, zvýšení počtu parkovacích stání a ve spolupráci s městembudeme podporovatstavbu záchytných parkovišť s možností přestupu na MHD. Revize systému rezidentního parkování tak, aby byl funkční, jednoduchý a uživatelsky komfortní pro občany městské části Brno-střed. Podpora výstavby nových celobrněnských páteřních komunikací. Vymezení chráněných obytných zón se sníženou rychlostí dopravy v rezidenčních ulicích. Město musí být prostupné pro všechny druhy dopravy. Podpoříme rozvoj a zlepšování infrastruktury všech způsobů individuální dopravy. Pěší, cyklistické i automobilové. Budeme podporovat propojenou síť MHD a městské železnice. Prostorové vymezení jednotlivých druhů dopravy bez vzájemných kolizí s důrazem na liniová řešení. Zkvalitnění povrchů všech druhů komunikací. Budeme podporovat krátkodobá parkovací místa u škol a nemocnic. Při opravě nebo rekonstrukci ulic budeme pamatovat na vytvoření dopravních pruhů pro cyklisty.

7. Bezpečná a spořádaná čtvrť

Posílení bezpečnosti občanů a jejich majetku. Prioritní poslání Městské policie - prevence vandalismu, kriminality, péče o bezpečnost občanů a pořádek v městské části. Městská policie jako partner, který občanům poskytne pomoc, radu a ochranu a vede k zodpovědnosti všechny, kteří bezpečnost a pořádek ohrožují. Důraz na dodržování nočního klidu včetně hromadných akcí. Zpřísnění dozoru nad dodržováním stavebních předpisů, zejména ve vztahu k obtěžování občanů hlukem, prachem a zábory veřejných prostranství. Iniciativa vydání přísnější vyhlášky města Brna v oblasti provádění staveb a rekonstrukcí. Posílíme vliv městské části na koordinaci staveb a uzavírek v městské části s návazností na město Brno.

8. Školství

Podporovat zkvalitnění a specializaci škol s respektem k trendům vzdělávání a demografickému vývoji Brna-střed, aby rodiče měli možnost zvolit pro své děti vzdělávací zařízení odpovídající jejich představám. Pokračování v rekonstrukci stávajících školních budov včetně vnitřního vybavení. Podpora provozování mateřských center a vzniku dětských skupin pro dvouleté děti. Podpora meziškolních akcí a dětských, mládežnických a neziskových organizací v oblasti sportovní výchovy a trávení volného času. Podpora dalšího vzdělávání učitelů, včetně zahraničních stáží a výměnných pobytů. Podpora vzdělávacích projektů pro děti a mládež v oblasti prevence šikany, kyberšikany a mediální gramotnosti. Uplatňování participativního rozpočtu pro školy.

9. Sociální politika

Zvýšení dostupnosti a zvýšení nabídky služeb potřebným občanům, kteří jsou sociálně znevýhodněni z důvodu věku, přechodné životní nepřízně, zdravotního postižení. Realizace prostřednictvím vlastních zařízení, podpory specializovaných neziskových organizací, opatřeními v oblasti sociálního bydlení. Podpora startovacích a seniorských bytů a výstavby specifických forem bydlení pro seniory. Podpora pečovatelských aktivit neziskových organizací a soukromých subjektů v oblasti sociální péče. Podpoříme zkvalitnění vybavení a péči v domech s pečovatelskou službou tak, aby měli starší lidé příjemný a důstojný život. Tak jako doposud podporovat dotačně organizace, které zdarma školí seniory v našich prostorách v těchto tématech: finanční gramotnost, PC gramotnost, jak pracovat s nabídkami z call center, problém nabídek pro seniory a praktik, které jsou nabízeny nepoctivými firmami za účelem okrást seniora. Podpoříme komunitní kluby organizující vzdělávací projekty pro seniory a budeme rozšiřovat možnosti setkávání seniorů na více místech městské části.

10. Kultura

Podpora obohacení života v městské části prostřednictvím kulturních a společenských aktivit rozvíjených s respektem ke kulturnímu a historickému dědictví. Vyšší využití potenciálu kulturních institucí zřizovaných městskou částí, veřejného prostoru Brna-střed i dalších zde sídlících kulturních institucí. Garance a podpora umělecké činnosti dětského divadla Polárka. Pořádání tradičních akcí, jakými jsou Vinobraní, Velikonoční a Adventnítrhy, akce k významným výročím, čispojené s oživením vybraných lokalit. Podpora kulturních a společenských aktivit jiných pořadatelů na území Brna-střed, určených pro lidi různých zájmů napříč generacemi.Zvýšená péče o svěřené nemovité kulturní památky. Poskytování informací o kulturních aktivitách na území městské části prostřednictvím zpravodaje, webových stránek a sociálních sítí městské části.

11. Sport

Rozšíření počtu víceúčelových sportovních hřišť a podpora širšího využití školních a klubových sportovišť pro širokou veřejnost. Rozšíření a propojení stezek kolem Svratky pro cyklisty a inline bruslaře. Podpora otevření brněnského výstaviště pro sport a rekreaci. V nově vzniklých parcích ještě více myslet na aktivní sport. Podporovat a motivovat ty školy, které udělají pro sport po vyučování něco navíc. Hledat možnosti umístění krytého skateparku, který by fungoval celoročně. Dovybavit všechny ZŠ gymnastickými pomůckami. Pokusit se po vzoru jiných evropských měst přizvat do sportovních aktivit i soukromý sektor. Investice do údržby a dovybavení areálu koupaliště Kraví hora, který bude i nadále provozován městskou částí Brno-střed.

Podrobné rozpracování programových priorit bude obsaženo v Programovém prohlášení Rady městské části Brno-střed.

Čl. III.

Principy spolupráce

 • Smluvní strany staví své vztahy na vzájemné důvěře, respektu, politické rovnosti a spolupráci.
 • Smluvní strany se dohodly, že v průběhu volebního období 2018-2022 neuzavřou smlouvu nebo dohodu, byť neformální, s jiným politickým subjektem zvoleným do Zastupitelstva městské části Brno-střed.
 • V bodech určených touto smlouvou anebo v případech určených v průběhu volebního období jednou ze stran bude povinností stran jednat konsensuálním způsobem k dosažení přijatelného řešení.
 • Strany se zavazují, že v případě programového sporu projednají takový spor představitelé prostřednictvím zástupců pověřených jednotlivými zastupitelskými kluby. Jednání svolává na návrh jedné ze smluvních stran starosta městské části Brno-střed, popř. místostarosta městské části Brno-střed.

Čl. IV.

Složení Rady městské části Brno-střed

1. Rada městské části Brno-střed bude mít 11 členů a bude obsazena následovně:

 • ODS:
 • starosta - uvolněná funkce
 • 3. místostarosta - uvolněná funkce
 • člen rady - uvolněná funkce
 • člen rady - uvolněná funkce
 • člen rady - neuvolněná funkce
 • ANO:
 • 1. místostarosta - uvolněná funkce
 • člen rady - uvolněná funkce
 • člen rady - uvolněná funkce
 • 4. místostarosta - neuvolněná funkce
 • KDU-ČSL:
 • 2. místostarosta člen rady - uvolněná funkce
 • člen rady - uvolněná funkce


2. Smluvní strany se dohodly na následujícím rozložení kompetencí:

 • ODS:

Kancelář starosty, rozvoj městské části, ekonomika, rozpočet a finance, majetek, byty, dislokace nebytových prostor, doprava, kultura.

 • ANO:

Životní prostředí, výstavba a územní plánování, investice a správa bytových domů, obchod a služby, sport, turismus.

 • KDU-ČSL:

Školství, občanské záležitosti, matrika, oblast sociální a zdravotní.


Smluvní strany se dohodly, že uvolnění členové Rady městské části Brno-střed nebudou vykonávat více uvolněných placených veřejných funkcí. V případě, že v průběhu volebního období uvolněný člen Rady městské části Brno-střed získá jinou placenou veřejnou funkci, např. poslanecký či senátorský mandát, rezignuje na svůj uvolněný mandát člena Rady městské části Brno-střed nebo na nově získaný mandát či funkci. Výjimkou z výše uvedeného je funkce v orgánu zřízeném Radou města Brna a v orgánu společnosti nebo příspěvkové organizace vlastněné, resp. zřizované městem.

Smluvní strany se dohodly, že předsedové zastupitelských klubů koalice a uvolnění zastupitelé členů koalice mají právo účasti na jednáních rady s hlasem poradním.

Struktura a působnost jednotlivých výborů a komisí včetně zásad politického zastoupení a zastoupení odbornéveřejnosti bude stanovena na základě principů této dohody, principů programových priorit a principů Programového prohlášení Rady městské části Brno-střed.

Čl. V.

Procedurální část

 • Strany prohlašují, že neexistuje neveřejná část této smlouvy.
 • Každá ze smluvních stran může smlouvu v plném rozsahu zveřejnit podle svého uvážení.

Čl. VI.

Závěrečná ustanovení

 • Tato smlouva je uzavřena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
 • Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými dodatky podepsanými všemi smluvními stranami.
 • Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu všech smluvních stran.
 • Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly,že byla uzavřena po vzájemné dohodě podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli
  v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

PODPISOVÁ STRANA NÁSLEDUJE.

V Brně, dne 8.11.2018

________________________ ________________________ ________________________

Vojtěch Mencl Robert Kerndl Markéta Vaňková

________________________ ________________________ ________________________

Martin Landa Jiří Švachula Martin Schwab

________________________ ________________________ ________________________

Michaela Dumbrovská Filip Chvátal Miroslav Dvořák